fbpx
Grand Baltic Dunes

„GRAND BALTIC DUNES“ LOJALUMO KORTELĖS PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes siekiame užtikrinti, kas Jūs būtumėte saugūs, patikėdami savo asmens duomenis (toliau – Duomenys) mums. Mes ėmėmės nuosekliai suplanuotų priemonių tam, kad Jūsų duomenų ir asmeninės informacijos apsauga atitiktų aukščiausius privatumo apsaugos standartus.

Sutikdami dalyvauti Grand Baltic Dunes (UAB „Vitros prekyba“) lojalumo programoje, Jūs patikite UAB „Vitros prekyba“, juridinio asmens kodas 300044398 (toliau – Bendrovė, arba mes) savo duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šiame Pranešime (toliau – Pranešimas) ir Grand Baltic Dunes lojalumo programos (toliau – Programa, arba Bendrovės lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytomis sąlygomis ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šiuo Pranešimu ar kuria nors jų dalimi, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.

Šiame Pranešime Jūs gausite informaciją apie tai, kokius Jūsų Duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kodėl juos saugome. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite prieš tapdami Programos dalyviu.

Tiek šis Pranešimas, tiek ir Taisyklės gali būti keičiami, atnaujinami, todėl mes patariame Jums juos kartas nuo karto perskaityti ir susipažinti su naujausia dokumentų versija.

Mes laikomės Duomenų mažinimo principo. Mūsų GRAND BALTIC DUNES lojalumo kortelės (toliau kartu – Kortelė) nėra išduodamos konkrečiam asmeniui, jos nėra vardinės, todėl Bendrovė tiesiogiai nenustatys Jūsų tapatybės ir jos negalės patikrinti.

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas dalyvauti Programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis;
 • Mūsų teisėtas interesas;
 • Sutarčių ir teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 1. Kokius Jūsų Duomenis tvarkome ir kokiems tikslams?

1.1. Registracija

Registracija Bendrovės lojalumo programoje

Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus registracijos duomenis. Tam tikrų Duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.

Bendrovės lojalumo programos registracijos duomenys:
Duomenys Kortelės numeris, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
Tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas dalyvauti Programoje Taisyklėse ir šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Programoje**.

** Dalyvavimu Programoje laikome Kortelės galiojimo (aktyvumo) terminą, t.y. tol, kol Jūs nepareiškėte noro nutraukti dalyvavimą Programoje. Tam tikrus kortelės duomenis galime saugoti tiek, kiek būtina šio Pranešimo 8 punkte nurodytais tikslais, bet ne ilgiau nei 9 mėnesius po dalyvavimo Programoje pabaigos. Po to mes Jūsų registracijos duomenis ištrinsime, o Jūsų pirkimo duomenis patikimai nuasmeninsime. Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų registracijos duomenis?

Pagal Jūsų registracijos duomenis mes administruojame Jūsų dalyvavimą Programoje, jos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos Kortelės turėtoją, pvz. kai Jūs keičiate kortelę, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis ar kreipiatės į mus dėl su Duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo.

Jūsų registracijos formoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami registracijos duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėtumėte naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų Kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą Programoje. Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, prašome susipažinti šio Pranešimo 5.2 skyriuje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir Taisyklėmis.

1.2. Programos administravimas ir Programos privalumų teikimas

Administruodami Programą ir teikdami Jums Programos privalumus – dalyvavimą akcijose ir nuolaidas – mes tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (toliau – Pirkimo duomenys), užregistruotas naudojant Kortelę.

Jūsų Pirkimo duomenis mes taip pat galime panaudoti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas.

Programos privalumų teikimo ir administravimo tikslu tvarkomi Jūsų Pirkimo duomenys:
Duomenys Jūsų Kortelės numeris, pirkimo vietos adresas, pirkimo data ir laikas, paslaugų/produktų pavadinimai, kiekiai, bendra pirkimo kaina.
Tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas dalyvauti Programoje Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Programoje**.

Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę. Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei šiuo tikslu, mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti mūsų Programoje.

1.3. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimas

Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti Programos tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (toliau – Pasiūlymus), mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius Pasiūlymus, pvz., mūsų naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas, paslaugų krepšelį ir kokybę. Pasiūlymus mes teikiame Jūsų nurodytu el. paštu.

Pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenys Jūsų Kortelės numeris, vardas,pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
Tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas gauti naujienas ir Pasiūlymus.
Tvarkymo terminas Kol galioja Jūsų sutikimas gauti Pasiūlymus, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate Programoje**.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl Pasiūlymų, bet kada jų atsisakyti. Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums dalyvauti Programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

 1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų Duomenis gauname tik iš Jūsų. Registracijos duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketą, o pirkimo duomenis – naudodamiesi Kortele.

Duomenys, kuriuos gauname netiesiogiai iš Jūsų, yra duomenys apie Jūsų pasinaudojimą Programos partnerių pasiūlymais. Tokius duomenis iš Jūsų gauna ir mums pateikia atitinkamas Programos partneris.

Išsamesnę informaciją apie mūsų partnerius rasite mūsų interneto svetainėje www.grandbalticdunes.com.

 1. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų Duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Programą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių, programinės įrangos, duomenų bazių administravimo paslaugų, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų, tiesioginės rinkodaros, reklamos paslaugų, skambučių centro, kitų paslaugų teikėjai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų Duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Jūsų asmens duomenimis mes taip pat galime keistis su Programos partneriais. Išsamesnę informaciją apie mūsų partnerius rasite mūsų interneto svetainėje www.grandbalticdunes.com.

 1. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų Duomenis?

Mes Jūsų Duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

 1. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Duomenimis ir informaciją apie Duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, Duomenų gavėjų kategorijas, Duomenų tvarkymo laikotarpį, Duomenų gavimo šaltinius. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šiame Pranešime. Pageidaujant susipažinti su šia informacija, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.2. Teisė ištaisyti Duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę prašyti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Įgyvendindami šias teises, Jūs galite kreiptis į mus šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti Pasiūlymus. Šio sutikimo atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau dalyvauti Programoje ir naudotis kitais jos privalumais, tačiau tai reikš, kad mes nebegalėsime informuoti jus asmeniškai apie naujienas ir naudingus pasiūlymus. Norint pasinaudoti šia teise tereikia nueiti į mūsų interneto svetainę www.grandbalticdunes.com ir pasirinkus laukus „Lojalumas“ / „Registracijos anketa“ uždėti varnelę grafoje „Pašalinti duomenis“, suvesti savo Kortelės numerį ir paspausti „Siųsti“. Be to, savo sutikimus Jūs galite atšaukti, koreguoti susisiekę su mumis šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais. Jums nutraukus dalyvavimą Programoje visi Jūsų sutikimai laikomi automatiškai atšauktais.

Jums atšaukus sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, Programos pasiūlymų teikimą mes nutrauksime per 9 darbo dienas.

Jeigu Jūs atšauksite sutikimą dalyvauti Programoje, Jūs nebegalėsite toliau dalyvauti Programoje ir gauti jos privalumų.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikinsime, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai nuasmeninsime.

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų Duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt). Prieš teikiant oficialų skundą, siūlome pirmiausia kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.

5.5. Teisė nesutikti su Duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su Duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Programos tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes tiesiog negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti Programoje.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą adresu: UAB „Vitros prekyba“, Birutės al.26, LT-00136 Palanga, Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.6. Teisė ištrinti Duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai Duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų Duomenis arba patikimai nuasmenintume.

Norint pasinaudoti šia teise tereikia nueiti į mūsų interneto svetainę www.grandbalticdunes.com ir pasirinkus laukus „Lojalumas“ / „Registracijos anketa“, pažymėti varnelę skiltyje „Pašalinti duomenis“, suvesti savo Kortelės numerį ir paspausti „Siųsti“.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų registracijos anketos duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, Jums nutraukus dalyvavimą Programoje. Jeigu per 9 mėnesius po dalyvavimo Programoje pabaigos Kortelė nėra pakartotinai aktyvuojama, t.y., nepratęsiamas galiojimas, tam tikrus duomenis galime saugoti tiek, kiek būtina šio Pranešimo 8 punkte nurodytais tikslais, bet ne ilgiau nei 9 mėnesius po Kortelės galiojimo pabaigos.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai Duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate Duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl Duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų Duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl Duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų Programos teikiamų patogumų ir privalumų.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą adresu: UAB „Vitros prekyba“, Birutės al. 26, LT-00136 Palanga.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui, jeigu kitas duomenų valdytojas sutinka priimti šiuos Duomenis. Jūsų pageidaujamus perkelti Duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime Duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą ir kito duomenų valdytojo sutikimą priimti Duomenis elektroniniu paštu: hotel@grandbalticdunes.com.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavę Jūsų prašymą įgyvendinti Jūsų teises, privalėsime įsitikinti, kad Kortelė buvo išduota būtent Jums. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti registracijos anketos duomenis (kortelės numerį, vardą, tel. numerį, el. pašto adresą) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl Jūsų teisės (teisių) įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar Jūsų prašymų skaičių, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Atskirais atvejais galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, jeigu bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami.

 1. Kaip galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu: hotel@grandbalticdunes.com

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Elektroninis paštas: odeta.baltiejute@grandbalticdunes.com

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „Vitros prekyba“, juridinio asmens kodas: 300044398.

Veiklos adresas: Birutės al. 26, LT-00136, Palanga

 1. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai ir partneriai yra kruopščiai atrenkami. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam Jūsų Duomenų tvarkymo terminui, mes Jūsų Duomenis ištriname, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu nurodyta šiame Pranešime, Jūsų Duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

– esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;

– rezervinių, atsarginių kopijų ir kitais panašiais tikslais, susijusiais su mūsų ir mūsų partnerių tiekiamų mums informacinių sistemų veikimu, administravimu ir jų saugumu;

– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 1. Slapukai

Mes savo svetainėje naudojame slapukus.

Mūsų svetainėse taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtus pasiūlymus ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą nuo slapukų – žr. Slapukų pranešime.

 1. Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Šis Pranešimas taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją savo svetainėje www.grandbalticdunes.com.

Mes laikome, kad Jūsų sutikimas, pateiktas iki šio Privatumo pranešimo pildant Grand Baltic Dunes lojalumo kortelės anketą, tebegalioja tol, kol Jūs jo neatšaukėte pagal šio Privatumo pranešimo 5.3 punktą.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this